دسته‌بندی نشده

آزمایشگاه آب صنعتی

آزمایشگاه آب صنعتی

شرکت آبرام دارای آزمایشگاه آب صنعتی است که انواع آب های صنعتی در این آزمایشگاه آنالیز می شود. در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام نمونه های آب صنعتی از شنبه تا چهارشنبه پذیرش می شود. زمان اعلام نتایج آزمایش آب صنعتی در این شرکت ۱۰ الی ۱۵ روز می باشد. این در شرایطی است که حجم نمونه ها مورد پذیرش در این آزمایشگاه زیاد باشد. در آزمایشگاه آب صنعتی کارشناسان و مختصصان با تجربه در زمینه مشاوره هم فعالیت دارند. این کارشناسان دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی از دانشگاه های برتر در صنعت آب هستند. در این آزمایشگاه بعد از انجام آزمایش در صورتی که آب مشکل داشته باشد، خدمات مشاوره هم انجام می شود.

انجام آزمایش آب در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام به روش استاندارد.

نمونه هایی که برای آنالیز به آزمایشگاه آب صنعتی از کارخانجات و صنایع مختلف فرستاده می شود انواع مختلفی دارد. نمونه هایی از این آبها شامل آب شبکه رادیاتور لوکوموتیو، برج خنک کننده، دیگ بخار، آب شویی و … است. به دلیل ارزش و اهمیت صنعت در تولید و اقتصاد کشور توجه به آن یک امر ضروری است. هر صنعتی بسته به نیاز و نوع تولیدی که انجام می دهد به آب با کیفیت متفاوت نیاز دارد. در صنایع برای اینکه آب به کیفیت مورد نیاز آن صنعت خاص برسد بایستی آن را تصفیه می کنند. برای مشخص کردن کیفیت آب صنعتی مورد نظر باید آن آب به طور دقیق در آزمایشگاه آب صنعتی آزمایش گردد.

قیمت آزمایش آب در آزمایشگاه آب صنعتی

قیمت آزمایش آب در آزمایشگاه آب صنعتی نسبت به نیازهای کیفیت آب صنعتی و شاخص های مربوط متفاوت است. هر صنعت معمولا به چندین نوع آب با کیفیت های متفاوت نیاز دارد. با توجه به شاخص ها، می توان آب های مصرفی در صنایع را به طور کلی به ۴ دسته طبقه بندی کرد. این تقسیم بندی با توجه به کیفیت آب مورد نیاز و میزان تصفیه لازم برای رسیدن به کیفیت مطلوب صورت گرفته است. ما در اینجا اول به دسته بندی فرایندهای صنعتی براساس حساسیت آنها نسبت به کیفیت آب مورد نیاز می پردازیم. در مرحله دوم پارامترهای های ضروری برای هر گروه که توسط چند سازمان اعلام شده را می آوریم. در آخر هزینه انجام آزمایش هر گروه اعلام می شود.

آبهای صنعتی بر اساس آبی که مصرف می کنند به چهار گروه کلی با رنج حساسیت متفاوت تقسیم می شوند. در این قسمت ما به طور خلاصه به بررسی هر کدام از این چهار گروه می پردازیم.

گروه های آب صنعتی

گروه اول (گروه بسیار حساس):

شامل گروه ها و فرایندهایی درصنعت، که آب مصرفی آنها  دارای حساسیت بالایی است. برای تامین آب این گروه باید از روشهای پیشرفته تصفیه و غالبا ترکیب چند روش استفاده کرد. فرایندهایی که در این گروه (گروه بسیار حساس) قرار دارند در شکل شماره ۱ ارائه شده است. جدول شماره ۱ نیز پارامترهای ذکر شده این گروه از فرایندها از طرف وزارت نیرو، شرکت Hach را نشان می دهد. این پارامترها برای محدوده مطلوب بیان شده در جدول در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام قابل اندازه گیری است.

شکل ۱- بخش های مختلف گروه اول آب های صنعتی در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام

محدوده استاندارد شاخص­­های گروه اول آب ­های صنعتی-جدول ۱

محدوده مطلوب شاخص­­های گروه اول آب ­های صنعتی
شاخص محدوده مطلوب (میلی گرم بر لیتر)
pH ۹- ۷
سختی ۱- ۰
قلیاییت ۵۰- ۰
مواد معلق ۱- ۰
TDS ۵۰- ۰
کدورت ۱>
TSS ۰
رنگ ۱>
کلسیم ۲۰>
کلراید ۲۰- ۰
COD ۵- ۰
BOD ۲>
سولفات ۲۰- ۰
ید
سیانید
سیلیکا ۵- ۰
آهن ۰٫۵- ۰
منگنز ۰-۰٫۱
مولبیدنیوم ۰-۰٫۱
سلینیوم ۰-۰٫۱
بور ۰-۰٫۱
باریم ۰-۰٫۱
نقره ۰-۰٫۱

گروه دوم (گروه حساس)

حساسیت این گروه نیز بالاست ولی حساسیت شامل همه اجزا نمی باشد و نسبت به گروه اول حساسیت کمتری دارند. برای این گروه نیز مثل گروه اول (گروه بسیار حساس) روش های تصفیه پیشرفته نیاز است. فرایندهای قایل ذکر در این گروه در شکل ۲ نشان داده شده است. جدول ۲ نیز نشان دهنده پارامترهای در نظر گرفته شده با محدوده ذکر شده برای این گروه فراینهای صنعتی است. این پارامترها نیز با محدود مطلوب ذکر شده در  آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام انجام می شود.

شکل۲ – بخش های مختلف گروه دوم آب های صنعتی در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام

محدوده استاندارد شاخص­­های گروه دوم آب ­های صنعتی- جدول ۲

محدوده مطلوب شاخص­­های گروه دوم آب ­های صنعتی

شاخص

محدوده مطلوب (میلی گرم بر لیتر)

pH

۱۰- ۶

سختی

۱۰۰>

قلیاییت

۷۵>

مواد معلق

۵>

TDS

۱۰۰>

کدورت

۱>

TSS

۱>

رنگ

۱>

کلسیم

۵۰>

کلراید

۱۰۰>

COD

۱۰>

BOD

۵>

سولفات

۲۰>

ید

سیانید

سیلیکا

۱۰- ۰

آهن

۰٫۱>

منگنز

۰٫۰۵>

مولبیدنیوم

۰٫۱>

سلینیوم

۰٫۱>

بور

۰٫۰۳>

باریم

۰٫۰۳>

نقره

۰٫۰۱>

گروه سوم (گروه نسبتا حساس)

گروه سوم آب های صنعتی دارای حساسیتی تقریبا مشابه با آب آشامیدنی می باشد. برای رسیدن به کیفیت مطلوب این گروه می توان از روش های معمول تصفیه استفاده کرد. فرایندهای این گروه در شکل ۳ قابل مشاهده است. در جدول ۳ نیز پارامترها با محدوده های مطلوب مشخص برای این گروه از فرایندها آورده شده است. این محوده ها هم در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آب راهبر محاسب آزمایش می شود.

شکل۳ – بخش های مختلف گروه سوم آب های صنعتی در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام

محدوده استاندارد شاخص­­های گروه دوم آب ­های صنعتی- جدول ۳

محدوده مطلوب شاخص­­های گروه سوم آب ­های صنعتی

شاخص

محدوده مطلوب (میلی گرم بر لیتر)

pH

۱۰- ۵

سختی

۲۵۰>

قلیاییت

۱۵۰>

مواد معلق

۱۰>

TDS

۵۰۰>

کدورت

۱>

TSS

۱>

رنگ

۱>

کلسیم

۱۰۰>

کلراید

۲۰۰>

COD

۲۰>

BOD

۸>

سولفات

۲۵۰>

ید

سیانید

سیلیکا

۲۰>

آهن

۰٫۳>

منگنز

۰٫۳>

مولبیدنیوم

۰٫۳>

سلینیوم

۰٫۳>

بور

۰٫۱>

باریم

۰٫۳>

نقره

۰٫۳>

گروه چهارم (گروه با کم ترین حساسیت):

گروه چهارم آب های صنعتی کم ترین حساسیت را نسبت به گروه های دیگر دارد. آب مصرفی در این گروه معمولا بدون تصفیه و یا با حداقل تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۴ فرایندهای قابل ذکر در این گروه و جدول ۴ نیز محدوده مطلوب برای پارامترهای قابل بررسی برای این فرایندهای را نشان می دهد.

شکل۴ – بخش های مختلف گروه چهارم آب های صنعتی در آزمایشگاه آب صنعتی شرکت آبرام

محدوده استاندارد شاخص­­های گروه دوم آب ­های صنعتی- جدول۴

محدوده مطلوب شاخص­­های گروه چهارم آب ­های صنعتی

شاخص

محدوده مطلوب (میلی گرم بر لیتر)

pH

۱۰- ۵

سختی

۵۰۰>

قلیاییت

۵۰۰>

مواد معلق

۱۰۰>

TDS

۱۰۰۰>

کدورت

۵>

TSS

۰

رنگ

۵>

کلسیم

۳۰۰>

کلراید

۵۰۰>

COD

۷۵>

BOD

۴۰>

سولفات

۵۰۰>

ید

سیانید

سیلیکا

۵۰>

آهن

۰٫۱>

منگنز

۰٫۱>

مولبیدنیوم

۰٫۱>

سلینیوم

۰٫۱>

بور

۰٫۱>

باریم

۰٫۱>

نقره

۰٫۱>

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن