دسته‌بندی نشده

اسامی باکتری های هتروتروف

اسامی باکتری های هتروتروف باکتری های هوازی- بی هوازی اختیاری هستند که به جز(BacillusوMicrocoucus)بقیه گرم منفی بوده و جنس های (KlebsiellaوAeromonas،Citrobacter،Alcaligenes،Moraxella،Enterobacter،Proteus Flavobacterium ،Serratia ،Pseudomonasو Acinetobacter را شامل می شوند. جنسهای غالب این مجموعه، باکتریهای
Acinetobacter ،Serratia ، Pesudomonas ، Flavobacterium ، Enterobacter هستند. جنس های یاد شده، برخی از باکتری های مهم در پزشکی نظیر Staphylococcus، Mycobacteriumو Serratiaنیز در ترکیب باکتریهای هتروتروف ممکن است حضور داشته باشند.

اسامی باکتری های هتروتروف

باکتریهای هتروتروف ساکن طبیعی بدن انسان و حیوانات هستند و از طریق مدفوع دفع میشوند. برگ درختان، خاک، آب، قطرههای باران و حتی بزاق دهان نیز تعداد معتنابهی از این باکتریها را در خود جای داده اند. هر اینچ مربع از پوست سالم انسان، میزبان صدها هزار باکتریهای هتروتروف است. این باکتری ها در بسترهای کربن فعال، رزین ها، صافی های ماسه یی و غشایی، شبکه های توزیع و اجزای آن، خنک کننده ها، مخازن تحت فشار و حتی جدار بطریهای آب وجود داشته و اثر ناشی از تغییر جمعیت آنها بر کیفیت آب و تأسیسات آب رسانی با ضریب ۱۰تغییر می کند.

روش یکسان شده ی جهانی برای شمارش HPCوجود ندارد. روش شمارش اسامی باکتری های هتروتروف شامل انواع وسیعی از حالتهای مختلف آزمایش است که نتایج متنوع کمی و کیفی را تولید میکند. دامنه ی دمای آزمایش از ۷۱تا ۱۱درجه ی سیلسوس و زمان انکوباسیون از چند ساعت تا ۲روز متغیر است. شرایط تغذیه ای نیز از حالتهای کم تا مقادیر بالای مواد غذایی متفاوت میبا شند. تنها بخشی از میکروارگانیسمهای فعال میتوانند در شرایط خاص تنظیم شده برای آزمایش HPCرشد کرده و تشخیص داده شوند. به طور کلی تعداد شمارش شدهی باکتریهای هتروتروف به نوع محیط کشت، زمان و دمای انکوباسیون و سرانجام روش کشت بستگی داشته و با افزایش دما و زمان انکوباسیون، تعداد شمارش شده ی آنها افزایش می یابد.

مـیکروارگانیسمها معمولا در آب وسطوح مرتبط با آب در حالت بیوفیلم (لایه ی زیستی) رشد میکنند. به رشد میکروارگانیسمها در آب آشامیدنی تصفیه شده رشد مجددگفته میشود. به طور کلی مواد غذایی مورد نیاز باکتریها به ویژه کربن آلی قابل جذب( ،)AOCعامل محدود کنندهی رشد میکروبی در شبکههای آب شهری محسوب شده و رشد اغلب باکتریها در غلظت های کمتر از ۵۱-۵۱میکروگرم بر لیتر کربن آلی قابل جذب متوقف میشود و این در حالی است که باکتریهای گروه کلیفرم به ویژه
در غلظتهای بسیار کمتر
E.aerogenes وK.pnenumonac وE.cloacaea ، E.coli باکتریهای AOCنیز قادر به رشد هستند. 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن