دسته‌بندی نشده

شفافیت آب

شفافیت آب یا کدورت آب، توانایی آب در عبور مستقیم نور است. طیف وسیعی از ذرات، با اندازه ها و ماهیت های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک گوناگون، با جذب و یا پراکنده ساختن نور تابیده شده، مانع عبور مستقیم آن از آب می شود.در نتیجـه کـدورت یا شفافیت آب را سبب می شوند. از این رو در شناسایی و کنترل کیفیت آب ها، کدورت، مشخص کننده ی بسیاری از ویژگی های آب است. زمانی که کدورت آب خام و یا تصفیه شده زیاد باشد، میتوان انتظار داشت که آب رنگی و بودار نیز باشد و آلودگی میکروبی آن نیز محتمل است. 

شفافیت آب ممکن است به علت نشت شبکه آبرسانی و وارد شدن گل و لای باشد

در سامانه های آبرسانی که آب خام آنها از رودخانه ها و دریاچه ها تامین می شود، منشاء کدورت آب، مـواد معـدنی، آلی و حتی میکروب ها هستند.حضور ذرات در محیط های آبی،از مقبولیت و پـذیرش عمومی آب، به دلیل ایجاد ظاهر کدر و تیره ی آن می کاهد.کدورت از نظر کیفیت میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر سلامت مصرف کننـده نیز حایز اهمیت است.

میکروارگانیسم ها، افزون بر آن که خود بخشی از کـدورت آب را تشکیل می دهند، ذرات آلی و معدنی مسبب کدورت نیز با فراهم آوردن مواد غذایی و بستر مناسب برای رشد میکروب ها در تاسیسات تصفیه، انتقال، ذخیره سازی و توزیع آب، با ایجاد پوشش محافظ، مانع دسترسی و تماس عامل های گندزدا با میکروب هـا می شـوند.

در مطالعه های متعدد ارتباط معنی دار کدورت و تعداد میکروب هـا در آب بـه اثبـات رسـیده و بـا کـاهش کـدورت، تعداد میکروب ها نیز تقلیل یافته است. 

در سه تصفیه خانه ی آب، که آب خام آنها از منابع مختلف در حوضه های آبی جداگانه تامین می شود، نشان داد که به ازای زدایش هر واحد لگاریتم کدورت، ۰٫۸۹ واحد لگارتیم انگـل های ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم از آب حذف می شود. یافته های این محققان، اگر چه بر پایه ی مقادیر این دو انگل در آب خام و تصفیه شده و کارآمدی تصفیه خانه های مورد مطالعه، به دست آمده و قابل تعمیم به تمامی تصفیه خانه های آب نیست؛ اما گـواه این واقعیت است که زدایش عامل های میکروبی در فرآیندهای تصفیه ی آب، همزمان با حذف کدورت انجام می شود. 

حذف کدورت

حذف کدورت و کارآمدی تصفیه خانه های متعارف در زدایش ژیاردیا و کرپیتوسپوریدیوم از آب گزارش شده است. در صورتی که کدورت متداول آب خام ورودی به تصفیه خانه های آب، در محدودهی ۲٫۵تا ۱۱واحد ان-تی-یو با حداکثر ۲۸ واحد ان-تی-یو باشد و
کدورت آب صاف شده به حدود ۰٫۱تا ۰٫۲واحد ان-تی-یو تقلیل یابد، در تصفیهخانههای متعارف، به ترتیب ۲٫۲۵و ۳٫۳واحد لگاریتم و در صاف سازی مستقیم، ۲٫۸و ۳٫۹واحد لگاریتم، انگلهای کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا از آن حذف خواهند شد. 

هر چند در استاندارد ملی، بر مبنای جنبه های زیبـایی شناختی و مقبولیـت عمـومی، حداکثر کدورت مجاز آب آشامیدنی، ۵واحد ان-تی-یو قید شده است، اما در صورت کارکرد صحیح تصفیه خانه های آب، کدورت آب صاف شده، به کمتر از یک واحد ان-تی-یو، تقلیل خواهد یافت. از این رو مشاهده ی کدورت های بیشتر از یک واحد ان-تی-یو، نشانه ی نقص و عدم کارکرد صحیح واحدها و فرآیندهای تصفیه در پالایش آب شناخته شده و تصفیه خانه های متعارف آب، ملزم به تامین کدورت کمتر یا مساوی یک واحد ان-تی-یو در آب تصفیه شده ی نهایی شده اند. 

تاثیر دیگر کدورت بر کیفیت میکروبی آب، تقلیل و یا عـدم اثرگذاری و کارآمدی گنـدزداها در انهـدام عامل های میکروبی است. میکروب هایی که در لا به لای ذرات آلی و معدنی معلق و کلوییدی آب پنهان شـده انـد، ضـمن آن کـه از دسترسی و تماس با عامل گندزدا مصون می مانند، با تغذیه از مواد آلی و معدنی مسبب کدورت، بـه رشـد و تولیـد مثـل خود ادامه می دهند، به طوری که در رهنمود سازمان جهانی بهداشت به حضور کلیفرم ها در کدورتهای ۴تـا ۸۴واحـد ان-تی-یو، به رغم وجود ۰٫۱تا ۰٫۵میلیگرم در لیتر کلر آزاد باقی مانده در آب، پس از زمـان تمـاس ۳۰دقیقـه اشـاره شده است.

زمانی که باکتری اشریشیاکلی گرماپای در پوشش ذرات معلـق و یا به صورت بیوفیلم در میآید، در مقایسه با حالت آزاد، مقاومت آن در برابر کلر، ۲۴۰۰مرتبه افزایش می یابد. نهایت آن که، عامل کدورت، به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با حضور میکروبها در آب، نه تنها به عنـوان یـک شـاخص میکروبی کارآمد در تحلیل کیفیت آب در منابع تامین و شبکههای توزیـع، بلکـه بـه عنـوان یکـی از معیارهـای مهـم در طراحی، راهبری و نظارت بر چگونگی کارکرد تصفیه خانه های آب به شمار می رود. 

 

 


Source link

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن