تقویم آموزشی موسسه آموزشی مسعود فام

۰۲۱۸۸۱۹۳۸۱۸ - ۰۲۱۸۸۱۹۳۸۱۹ - ۰۹۱۲۶۲۲۸۴۲۳
🟢 دوره جامع علوم آزمایشگاهی

 ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۲۴ فروردین ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۶  خرداد  ۱۴۰۳ (در حال ثبت نام)

🟢 دوره کارآموزی تخصصی ژنتیک مولکولی

۱۷ فروردین ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت) 

🟢 دوره تخصصی بایوپایتون

۲۵ فروردین ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۵ خرداد ۱۴۰۳ (در حال ثبت نام)

🟢 دوره تخصصی بیوانفورماتیک

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ (تکمیل ظرفیت)

۸ خرداد ۱۴۰۳ (در حال ثبت نام)